Education

EKG interpretation part 3 (Spanish) Lectura de EKG parte 3. 2/20/2021

 

EKG interpretation part 2 (Spanish) Lectura de EKG parte 2. 2/4/2021

 

EKG interpretation part 1 (Spanish). Lectura de EKG primera parte. 1/28/2021

 

Chest pain evaluation (spanish) 1/18/2021